Vedtatt detaljregulering

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12.mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.

Nedenfor kan du finne alle dokumentene som ble vedtatt:


Vedlegg til planforslag


Grunnerverv 

Bygging av ny E39 vil kreve arealer og erverv (kjøp) av eiendom og/eller rettigheter. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan. Mer informasjon om grunnerverv finner du her.

Spørsmål om reguleringsplanen kan rettes til: 

Håkon Lohne, Prosjektleder Plan, Nye Veier, tlf. 479 72 727  

Annet: