Vedtatt detaljregulering

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12.mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.

Klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage på vedtaket måtte framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. Frist for å sende inn klage var torsdag 23.06.2022. Klagen ble sendt til: 

Grunnerverv 

Bygging av ny E39 vil kreve arealer og erverv (kjøp) av eiendom og/eller rettigheter. Det er reguleringsplanen som gir Nye Veier rettigheter til å gjennomføre en slik grunnervervprosess. Berørte grunneiere vil bli kontaktet av Nye Veier. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan. Mer informasjon om grunnerverv finner du her.

Spørsmål om reguleringsplanen kan rettes til: 

Håkon Lohne, Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727 

Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226  

Britt Alice Oseassen, saksbehandler, Lyngdal kommune, Britt.Alice.Oseassen@lyngdal.kommune.no  

Last ned: