Varsel om oppstart

Fristen for å sende inn innspill er nå ute. Nye Veier fikk inn 120 innspill totalt hvorav 73 innspill ble sendt inn via DinE39 og 47 innspill per e-post og brev.

Nye Veier vil takke for alle innkomne innspill med nyttig informasjon. Alle innkomne innspill vil oppsummeres og svares ut i eget merknadsdokument. Merknadsdokumentet vil publiseres på prosjektnettsiden og følge saken.

Kunngjøring av oppstart av detaljregulering for ny E39 Mandal – Lyngdal øst i Agder fylke

I henhold til plan og bygningslovens §12-1 og 12-8 ble det den 4.desember 2020 varslet om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering for bygging av ny E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201817 og 201818 i Lindesnes og 201805 i Lyngdal).

Innspill til oppstart av planarbeidet

Nye Veier ønsker god medvirkning og ba alle med innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger måtte være oss i hende innen 20. januar 2021.

Innspillene ble sendt inn skriftlig i følgende kanaler:

  • Kartportalen DinE39 www.e39mandal-lyngdal.no
  • Epost til E39ML@sweco.no
  • Post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo.
    Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

Folkemøter

I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det blitt arrangert digitale informasjonsmøter i begge kommunene:

  • Lyngdal kommune: 11. januar 2021, kl. 18.00
  • Lindesnes kommune: 13. januar 2021, kl. 18.00

Nye Veier hensyntar situasjonen omkring Covid-19 og informasjonsmøtene vil derfor foregå digitalt. Lenke til disse møtene vil publiseres på denne prosjektnettsiden. Under møtene vil det gis en presentasjon av arbeidet som skal gjennomføres og fremdrift. Møtene legger til rette for toveis kommunikasjon og opptak av møtene blir publisert på prosjektnettsiden i etterkant.

Grunnerverv

Bygging av nye E39 vil kreve arealer og innløsning (kjøp) av eiendom. Det er først når reguleringsplanen er vedtatt at Nye Veier med sikkerhet vet hvilke eiendommer som blir berørt og i hvilken grad de berøres.  Det er reguleringsplanen som gir Nye Veier rettigheter til å gjennomføre en slik grunnervervprosess. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller straks innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan. Ytterligere informasjon om grunnerverv finner du her: grunnerverv