Planmateriale til 1. gangsbehandling

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden var fra 10. juni – 20. august 2021.

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201805 i Lyngdal). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. 

En visuell fremstilling av planforslaget kan du se her: Storymaps eller i DinE39

Se kunngjøringen her: https://e39mandal-lyngdal.no/news/kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-av-planforslaget-for-e39-mandal-lyngdal-ost-i-lyngdal-kommune/


Planforslag Lyngdal kommune


Vedlegg til planforslag