Strekningen Mandal – Lyngdal inngår i porteføljen til Nye Veiers prosjektområde E39 Kristiansand- Sandnes. Strekningen er ca. 30 km helt ny, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Prosjektområdet for E39 Mandal – Lyngdal fordeler seg over to kommuner i Agder fylke.

Strekningen er i dag en tofelts vei med trafikkmengder på ca. 6 000 kjt/døgn i vest, ca. 11 000 kjt/døgn i øst og opp mot 17 000 kjt/døgn gjennom Mandal der E39 har en lokalveifunksjon. Fartsgrensen varierer mellom 60 og 70 km/t og kurvaturen er stedvis dårlig. Veien har i dag alt for dårlig standard til sin funksjon som riksvei og er svært langt fra å innfri regjereringens nasjonale transportmål om «et effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem, som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».