Vedtak i Lindesnes kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst den 16.juni 2022 i sak 47/2022 (planid 202007). Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune.

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco planlegger 26 kilometer med ny firefelts motorvei fra Mandalselva og gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune, Agder. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering.

Saken ble førstegangsbehandlet i utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, og har vært utlagt til offentlig ettersyn. Innspillene som har kommet til offentlig ettersyn er vurdert og kommentert. De hovedtema som har vært vurdert i forbindelse med førstegangsbehandling og etter offentlig ettersyn er hensynet til drikkevannskildene til Mandal, tilførselsveien til Blørstad og Stiland, hensynet til vilt, og løsninger ved kryssing av Mandalselva. Saken ble lagt fram til sluttbehandling den 16.juni i Lindesnes kommunestyre, og vedtatt.

-Vi har hatt god og tett dialog med statlige og regionale myndigheter samt kommunen i hele planprosessen, gjennom den etablerte samarbeidsgruppen, sier prosjektleder plan Håkon Lohne i Nye Veier.

Nye Veier takker for et godt samarbeid med alle relevante aktører som har bidratt til å dra prosjektet i riktig retning.

-Med dette vedtaket, er siste brikke lagt i planleggingen av en ny vei for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten.