Takker for innspill til planprosess Mandal-Lyngdal øst

E39 Mandal - Lyngdal øst team

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Dette gjaldt kun den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune. Høringsperioden var fra 10. juni – 20. august 2021. 

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: https://e39mandal-lyngdal.no/news/kunngjoring-om-offentlig-ettersyn-av-planforslaget-for-e39-mandal-lyngdal-ost-i-lyngdal-kommune/

Det kom totalt inn 15 innspill fra myndigheter og privatpersoner.  

Alle innspill blir nå oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokument. Merknadsdokumentet publiseres på prosjektnettsiden og vil følge saken fram til 2. gangsbehandling / politisk vedtak. 

Nye Veier takker for alle verdifulle innspill og gode bidrag.