NYE VEIER: Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Varslingskart E39 Mandal - Lyngdal øst

Nå starter arbeidet med detaljregulering av ny E39 videre fra Mandal til Herdal i Lyngdal. Målet er vedtatt plan innen desember 2021. Ambisjon er da byggestart vinteren 2023 og veiåpning i 2026.

Den 4. desember varslet Nye Veier om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering for bygging av ny E39 Mandal-Lyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner. Korridoren det skal reguleres vei innenfor er omtrent 26 kilometer lang. Når prosjektet er ferdig bygd, vil det være sammenhengende ny E39 fra Kristiansand by til Røyskår vest i Lyngdal kommune.

Betyr mye for regionen

Prosjektsjef Vidar Stormark ser store synergier med ny hovedfartsåre.

– Strekningen Mandal – Lyngdal øst inngår i den helhetlige utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, informerer Stormark.

Nye Veier har med seg Sweco som rådgiver i utviklingen av reguleringsplan. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger innenfor korridoren som kommunestyrene i Lindesnes og Mandal kommuner vedtok i vår.

–  I forbindelse med planarbeidet legges det opp til folkemøter, særmøter og andre arenaer for medvirkning og informasjonsdeling. Prosjektet satser også målrettet på digitale løsninger, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele informasjon som er relevant for planprosessen. Tett dialog, medvirkning og innspill fra myndigheter og publikum er viktige for å finne frem til gode løsninger, forteller Håkon Lohne, prosjektleder for planprosessen.

Strekningen som skal reguleres er omtrent 26 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland, i tillegg til at det reguleres inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes.

– Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid, sier Lohne.

Det skal bygges bro over Mandalselva og Audna, samt en rekke andre typer konstruksjoner og tunneler. Veien reguleres og bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t. Tilførselsveier blir tofelts vei.

Digitale folkemøter

Nye Veier hensyntar situasjonen omkring Covid-19 og informasjonsmøtene vil derfor foregå digitalt. Digitale informasjonsmøter for Lyngdal og Lindesnes kommuner gjennomføres henholdsvis 11. og 13. januar. Begge møtene starter klokken 18.00. Lenke til disse møtene vil publiseres på Nye Veiers nettside for planprosessen: https://e39mandal-lyngdal.no/. Under møtene vil det gis en presentasjon av arbeidet som skal gjennomføres og fremdrift. Møtene legger til rette for toveis kommunikasjon, slik at publikum kan stille spørsmål direkte i møtet. Opptak av møtene blir gjort tilgjengelig for offentligheten i etterkant, og legges ut på prosjektnettsiden.

Slik kan du medvirke

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. januar 2021.

Innspillene må sendes inn skriftlig i en av følgende kanaler:

  • kartportalen DinE39 www.e39mandal-lyngdal.no
  • epost til E39ML@sweco.no
  • post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

For ytterligere informasjon, gå inn på prosjektnettsiden: https://e39mandal-lyngdal.no/.

Prosjektet kan også nås via QR-kode:

Kontaktpersoner:

Vidar Stormark, prosjektsjef Nye Veier,
tlf. 911 03 698
Håkon Lohne, planprosessleder Nye Veier, tlf. 479 72 727