Nye Veier kartlegger trekkruter med viltkamera

Viltkartlegging E39 Mandal - Lyngdal øst

Nye Veier har et omfattende kartleggingsprogram pågående. Målet er å treffe optimalt med viltpassasjer når ny trafikksikker E39 skal realiseres mellom Mandal og Herdal i Lyngdal.

Selskapet Nye Veier ønsker å ivareta viktige trekkveier for hjortevilt langs den nye E39 fra Mandal til Lyngdal øst. Et stort antall viltkameraer har derfor blitt tatt i bruk langs traseen for å planlegge hvor faunapassasjer skal plasseres. Nå foreligger fersk fagrapport om faunapassasjer langs korridoren som den nye hovedveien skal plasseres i. Rapporten, som er utført på oppdrag fra Nye Veier, beskriver mange viktige funn fra arbeidet som er utført.

Viltkartlegging E39 Mandal - Lyngdal øst
Bilde av hjort med kalv fra viltkamera ved Stilandsveien i Lindesnes. Foto: Viltkamera/Kurt Jerstad

Viltkartlegging

Viltbiolog Kurt Jerstad og Sweco har gjennom 2019 og 2020 gjennomført intensiv kartlegging av viktige vilttrekk i forbindelse med områderegulering og detaljregulering. Et stort antall viltkameraer har vært utplassert for å skaffe tilveie data om vilttrekk

– Hensikten ved en slik kartlegging har vært å gi en faglig vurdering av behovet for faunapassasjer i ny firefeltsvei mellom Mandal og Lyngdal øst. Helt fra områdereguleringen startet i 2018 har det vært lokalt engasjement knyttet til at en ny vei vil bli barriere for vilt. Især gjelder dette hjortevilt som benytter området til opphold eller trekkaktivitet. Vi har derfor ønsket å etablere et godt samarbeid med lokalkjente ressurspersoner og representanter fra ulike viltvald for å øke kunnskapen om trekkveier, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Viltkameraene har vært plassert både i og langs veikorridoren, der en har fått lokale innspill om hvor de viktigste trekkveiene går. Det har undersøkelsesperioden stått ute opptil 31 viltkameraer. De fleste kameraene har vært i virksomhet i mer enn ett år, slik at en har fått kartlagt viktige trekkbevegelser over to høstsesonger. Det er vektlagt å registrere hjort og elg, men passasjene vil også fungere for rådyr og andre større eller mindre pattedyr. Det er totalt registrert 427 elg og 1380 hjort på kameraene.

Anbefaling om faunapassasje

Den ferske fagrapporten om kartleggingen av vilttrekk, bekrefter det vi har sett de siste årene, nemlig at hjorten vest i Agder forflytter seg mye lenger enn rådyr og elg.
Hjorten har markerte sesongtrekk både vår og høst, som strekker seg over flere kommuner. Det vil si at mange trekkveier er av regional betydning. Disse er det særlig viktig å fange opp i prosjektet, sier Magnus Thomassen som er seniorrådgiver ytre miljø i Nye Veier.

Kunnskapen som er kommet fram, er allerede blitt brukt i forbindelse med områdereguleringen. Den er også et viktig bidrag inn i detaljreguleringen.

– I rapporten omtales det hvor mange dyr som er registrert av de enkelte kameraene, og det gis en anbefaling om hvor og på hvilken måte faunapassasjen bør utformes. De best fungerende passasjene vil være der vegetasjon og topografi beholdes. Det vil si der viltet kan passere uhindret langs eksisterende terreng. Passasjer under større bruer vil også kunne fungere godt. Der det ikke ligger til rette for naturlig passering i plan, foreslås det en etablering av viltlokk som er best mulig tilpasset terrenget på hver side av veien, påpeker Magnus Thomassen i Nye Veier.

Rapporten anbefaler at det etableres to faunapassasjer i Lyngdal. I tillegg vil viltet kunne passere uhindret over den minst 2500 meter lange tunnelen som er planlagt under Eikeråsheia i Lyngdal.  I Lindesnes er det anbefalt inntil fire passasjer vest for Audna, og fem passasjer øst for Audna. Langs de to planlagte tilførselsveiene ved Tredal og Udland, mellom gammel og ny E 39, anbefales det ikke etablering av faunapassasjer da disse strekningene er planlagt som to-felts veier og det trolig ikke legges opp til at det bygges viltgjerder.

Viltkartlegging E39 Mandal - Lyngdal øst
Eks. på anbefalt sted for faunapassasje nord for Store Faksevann i Lindesnes kommune der bru over dalbunnen i forgrunnen vil kunne opprettholde et mye benyttet vilttrekk. Foto: Sweco

Vil du vite mer?

Last ned fagrapporten om kartlegging av vilttrekk her: Rapport faunapassasjer E39 Mandal-Lyngdal Øst