Nye Veier kartlegger bunnforhold i Mandalselva

Bildet er fra kartlegging i Fedafjorden 1. februar.

I disse dager undersøker Sweco på oppdrag for Nye Veier bunnforholdene i Mandalselva, der hvor ny, trafikksikker E39 skal krysse over i bru. Den supplerende kartleggingen til allerede utførte undersøkelser, skjer for å dokumentere hvilke områder i elva som kan ha spesielle verdier for fisk eller andre organismer som kan være sårbare for eventuell økt partikkeltransport. 

Nye Veier har satt i gang arbeidet med å styrke utredningen av planforslaget E39 Mandal-Lyngdal. Arbeidet er igangsatt på bakgrunn av innspillene som kom inn i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget i Lindesnes. De utvidede undersøkelse har som mål å bidra til å styrke kunnskap om hvordan eventuelle inngrep i elva kan påvirke flomrisikoen ved forskjellige vannføringer. I tillegg undersøkes det hvordan transporten av sedimenter kan øke nedstrøms hvis vannhastigheten øker. 

– Mye av kartleggingsarbeidet gjennomføres ved datasimulering og hydrologiske modeller. Men for å sikre best mulig resultater er det viktig å ha eksakt kunnskap om forholdene i elva. Derfor kartlegger vi blant annet dybdeforholdene, type sedimenter og biologiske verdier i vassdraget, forklarer planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier. 

Første uka i februar skal miljørådgiver Marthe Bjella og marinbiolog og dykker Kine Øren fra Sweco ut i Mandalselva for å foreta undervannsfilming. Ettersom elva er grunn, vil en del av arbeidet gjøres fra båt. Men noe snorkling må til for å få gode opptak. 

Dokumentasjonen marinbiologen fremskaffer ved å kartlegge i Mandalselva på vinterstid, vil være et viktig sammenligningsgrunnlag for Nye Veier når anleggsarbeidet senere starter opp, og en skal finne gode metoder for å forebygge at det oppstår avvik på de biologiske verdiene i elva.

Kartlegging av bunnforhold i Fedafjorden 1. februar.