Nye Veier i gang med omfattende natur- og miljøkartlegging

Pøvefiske i Moslandsvatn av Sweco

Moslandsvatn er planlagt som reservevannkilde for Lindesnes kommune og vil bli prøvefisket som et ledd i undersøkelsene som skal gjøres. Foto: Sweco.


Nå i høst starter Nye Veier opp med detaljreguleringsarbeidet for ny E39 fra Lindland i Lindesnes til Herdal i Lyngdal. Supplerende kartlegginger av vannkvalitet og undersøkelser av fiskebestander i vassdrag i korridoren er i gang

Arbeidet startet denne uken og vil pågå inntil tre uker framover, avhengig av nedbørforhold og vannstand i bekkene som skal undersøkes.

Mer enn 40 overvåkingspunkt

Nye Veier starter nå opp med en intensiv kartlegging av vannforekomster på den omtrent 25 kilometer lange strekningen. – Hensikten med dette er å kartlegge miljøtilstanden i vann før vi setter i gang anleggsarbeidet, sier seniorrådgiver ytre miljø Magnus Thomassen i Nye Veier. Denne førkartleggingen vil vare i cirka ett år, og inneholder en rekke undersøkelser som vil gi svar på hvilken tilstand bekker, elver og innsjøer har.

Det vil bli etablert i overkant av 40 overvåkningsstasjoner for bekker og elver. Mange av disse er plassert slik at de kan tjene som sammenligningsgrunnlag når anleggsarbeidene starter opp. I tillegg vil 10-15 større og mindre vann bli overvåket.

– Det er et krav etter vannforskriften at utbyggingen ikke skal redusere den økologiske tilstanden i vassdraget permanent, opplyser Thomassen.

El-fiske gjennomføres i en rekke vassdrag. Biolog Louise Esdar fra Sweco el-fisker i innløpsbekken til Moslandsvatnet. Foto: Sweco

Kartlegging av naturverdier

Langs de aktuelle tilførselsveiene mellom Blørstad og Tredal, og mellom Steggedalen og Udland supplerer Nye Veier tidligere kartlegging av naturverdier som bør hensyntas i detaljplanleggingen av tilførselsveiene. Parallelt med dette, pågår det i disse dager miljøundersøkelser i berørte vassdrag for å identifisere forholdene for fisk i en rekke bekker som kan påvirkes av veiprosjektet.

– Dette er viktige data å skaffe tilveie slik at en kjenner tilstanden i vassdragene før, under og etter prosjektperioden. Dette gjelder særlig i anadrome bekker der sjøørret og laks går opp, sier Thomassen.

Her vil det bli utført såkalt el-fiske der en kartlegger hvilke arter og aldersklasser av fisk som finnes og de biologiske forhold i bekkene. Det vil i tillegg bli prøvefisket i flere vann langs korridoren som eksempel Moslandsvannet, Vråvannet, Grundelandsvannet og Hovstølvannet ved Monafjellan øst for Audna.

Det gjennomføres prøvefiske i en rekke vann i eller inntil vedtatt korridor. Her prøvefiskes Hagelandstjernet av biologer fra Sweco. Fra v. Marthe Bjella, t.h. Frode Løset. Foto: Sweco


Kontaktperson:
Seniorrådgiver ytre miljø, Magnus Thomassen
Tel. 991 13 255
E-post: magnus.thomassen@nyeveier.no