Milepæl E39 Mandal – Lyngdal øst

E39 Mandal - Lyngdal øst Illustrasjon sett fra Herdal mot Lene

Utvalg for Miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok tirsdag 1. juni 2021, enstemmig å legge forslag til detaljreguleringsplan for E39 Lyngdal øst (del av Mandal-Lyngdal øst) ut til offentlig ettersyn. 
Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.

Alle plandokumenter ligger ute på prosjektets nettside: https://e39mandal-lyngdal.no/planforslag-for-lyngdal-kommune/