Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lyngdal kommune

Planområde Lyngdal med tegnforklaring.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Lyngdal kommunestyre den 21.12.2021 i sak 82/2021 vedtatt detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.  Kommunestyret vedtok planforslaget med to tilleggspunkter for næringsareal på Vottebakken. Lenke til protokollen ligger her.

Alle plandokumenter er tilgjengelig her. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering for samme strekning.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage på vedtaket må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøringen av vedtaket. Frist for å klage er satt til lørdag 05.02.2022. Klagen kan sendes: 

Grunnerverv i henhold til reguleringsplanen vil gjennomføres av Nye Veier, og berørte grunneiere vil bli kontaktet. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:   

  • Håkon Lohne, Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727   
  • Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226   

Last ned: