Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lyngdal kommune 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12. mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.   

Vedtaket som ble fattet av kommunestyret i Lyngdal den 21.12.21 sak 82/2021 ble påklaget, og saken ble derfor behandlet på nytt. Vedtaket fra kommunestyremøtet 12.05.22 sak 31/2022 finner du nederst på denne siden.  

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside. Her ligger også en film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk (StoryMap). 

Klage  

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. Frist for å sende inn klage er torsdag 23.06.2022. Klagen kan sendes: 

  • via e-post til postmottak: post@lyngdal.kommune.no   
  • per brev til: Lyngdal kommune, Postboks 353 4577 Lyngdal  

Grunnerverv  

Bygging av ny E39 vil kreve arealer og erverv (kjøp) av eiendom og/eller rettigheter. Det er reguleringsplanen som gir Nye Veier rettigheter til å gjennomføre en slik grunnervervprosess. Berørte grunneiere vil bli kontaktet av Nye Veier. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan. Mer informasjon om grunnerverv finner du her.

Spørsmål om reguleringsplanen kan rettes til:  

Håkon Lohne, Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727   

Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226   

Britt Alice Oseassen, saksbehandler, Lyngdal kommune, Britt.Alice.Oseassen@lyngdal.kommune.no   

Last ned: