Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lindesnes kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre den 16. juni 2022 i sak 47/22 (planid 202007), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune.

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside. Her ligger også en film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk.

Klage 

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Klagen må være mottatt innen torsdag 21.07.2022. Klagen kan sendes: 

  • per e-post til postmottak: post@lindesnes.kommune.no   
  • per brev til: Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal 

Grunnerverv 

Grunnerverv i henhold til reguleringsplanen vil gjennomføres av Nye Veier AS. Berørte grunneiere vil tilskrives av Nye Veier når tidspunkt for prosjektoppstart er avklart. Mer informasjon om grunnerverv finner du her: https://www.nyeveier.no/grunnerverv/ 

Spørsmål om reguleringsplanen kan rettes til: 

Håkon Lohne, Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727  

Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226  

Glenn Anderson, Lindesnes kommune, glenn.anderson@lindesnes.kommune.no  

Last ned: