Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lyngdal kommune

Varslingskart E39 Mandal - Lyngdal øst offentlig ettersyn

Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune. Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no.

Nye Veier er opptatt av å gjøre planmaterialet tilgjengelig for publikum. Til dette er flere digitale hjelpemidler tatt i bruk. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i en multimediepresentasjon, samt gjenspeiles i digital kartinnsynsløsning. Disse, og planen som helhet, er tilgjengelig for alle via prosjektnettsiden. 

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering.

Nye Veier er forslagstiller, og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte grunneiere blir tilskrevet.

Synspunkt eller innspill

Nye Veier ber om at innspillene til planforslaget i Lyngdal må sendes inn skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke en av følgende kanaler:

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være Nye Veier i hende innen 20. august 2021.

Folkemøter

Nye Veier vil invitere til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planforslaget i Lyngdal i uke 32. Lenke til informasjonsmøtene publiseres på prosjektnettsiden. Informasjonsmøtene vil bli tatt opp og legges ut på nettsiden i etterkant.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet

Håkon Lohne, Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727

Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226

Britt Alice Oseassen, saksbehandler, Lyngdal kommune, Britt.Alice.Oseassen@lyngdal.kommune.no