Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune

Opptak av folkemøte for Lindesnes

-Last ned varslingskart  

-Last ned brev til berørte 

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune. Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no

Deler av planmaterialet er rettet opp i henhold til vedtak i utvalg for drift og forvaltning 19.10.2021. Dette gjelder blant annet matjordplanen med tilhørende bestemmelser. Både Nye Veier og Lindesnes kommune er opptatt av at matjord som berøres av veitiltaket, fortsatt skal brukes til jordbruksproduksjon. I samråd med Nye Veier har derfor Lindesnes kommune justert planen slik at dette hensynet blir enda bedre ivaretatt. I høringen oppfordres også gårdbrukere i nærheten av planområdet om å melde fra om jordbruksarealer som eventuelt kan være velegnet for tilføring av matjord. 

Utvalget vedtok også å legge inn en faunapassasje mellom Djubedalen og Mandalselva. Denne passasjen er lagt inn i form av en utvidelse av adkomsten til Nedre Undal. Plankart og planbestemmelser sikrer at utformingen av passasjen kan optimaliseres før anleggsstart. 

Tilgjengelig planmateriale 

Nye Veier er opptatt av å gjøre planmaterialet tilgjengelig for publikum. Til dette er flere digitale hjelpemidler tatt i bruk. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i en multimediepresentasjon (lenke til Storymaps), samt gjenspeiles i digital kartinnsynsløsning. Disse, og planen som helhet, er tilgjengelig for alle via prosjektnettsiden.  

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. 

Nye Veier er forslagstiller, og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte grunneiere vil bli kontaktet av Nye Veier.  

Synspunkt eller innspill 

Innspill til planforslaget i Lindesnes må sendes inn skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke en av følgende kanaler: 

  • kartportalen DinE39 på www.e39mandal-lyngdal.no 
  • epost: E39ML@sweco.no 
  • post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst». 

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 18. desember 2021.  

Folkemøter 

Nye Veier inviterer til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planforslaget i Lindesnes onsdag 17.november kl. 18:00-20:00. Lenke til informasjonsmøtene publiseres på prosjektnettsiden. Informasjonsmøtene vil bli tatt opp og legges ut på nettsiden i etterkant. 

Åpen kontordag 

Nye Veier vil i tillegg arrangere åpen kontordag i Vigelandsstua onsdag 24. November i tidsrommet kl.12:00-18:00. Der kan publikum møte representanter fra Nye Veier og Sweco. 

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet 

Håkon Lohne: Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727 

Karl Arne Hollingsholm: Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226 

Anne Kristine Lysestøl: Saksbehandler i Lindesnes kommune, 
e-post: anne.kristine.lysestol@lindesnes.kommune.no