Internasjonal miljøsertifisering for Nye Veier-prosjekter

E39 Mandal - Lyngdal øst CEEQUAL

Nye Veier jobber aktivt i alle utbyggingsprosjekter med å redusere klimagassutslipp og miljøfotavtrykk sammenlignet med tradisjonelle veiutbyggingsprosjekt. I det arbeidet brukes CEEQUAL, en internasjonalt anerkjent sertifiseringsordning for anleggsprosjekter.

Nye Veiers prosjekt med å bygge ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal i Agder miljøsertifiseres etter den globale standarden CEEQUAL. Bildet viser Mandal by, hvor eksisterende E39 passerer sentrumsnært.

Nye Veier skal bygge ny, trafikksikker E39 fra Mandalselva i Lindesnes til Herdal i Lyngdal, Agder. Målet er en fremtidsrettet hovedvei realisert på en mest mulig bærekraftig måte, gjennom å redusere negative påvirkninger på miljø og samfunn.

Catherine Pinney er utdannet innen miljøteknikk, og var med å utvikle CEEQUAL i 2004. Siden da har hun bidratt til å sertifisere og verifisere en rekke prosjekter, både i England og internasjonalt. Pinney ønsket selv å bli miljørevisor for Nye Veiers E39-prosjekt. Dette er hennes første prosjekt i Norge.

– Jeg har tidligere erfaring med å verifisere andre CEEQUAL-prosjekter i Europa, og liker å jobbe med nye prosjekter på nye steder. Jeg er glad for å ha blitt valgt som «verifier» for dette prosjektet, sier hun.

Pinney har fått innblikk i prosjektet, og er imponert hvor godt bærekrafttemaene i CEEQUAL er ivaretatt.

– På grunn av omfanget. Den totale størrelsen på prosjektet omfatter alle temaene som CEEQUAL dekker. Det som imponerer meg mest, er de digitale verktøy og tilretteleggingen for medvirkning, og engasjementet med innspill fra lokalsamfunnet og interessenter. Å ha et så engasjert lokalsamfunn på dette tidlige stadiet er veldig imponerende, sier Pinney.

Bærekraft i anleggsprosjekter
For å sikre overordnede mål for bærekraft, energi og klima stiller Nye Veier krav til at alle deres prosjekt skal sertifiseres på miljø og bærekraft. Dette oppnås ved å jobbe etter en britisk klassifiseringsstandard som er gjort global for utbyggingsprosjekter, CEEQUAL. Miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL kommer fra England, og er en frivillig bransjestandard for sertifisering og måling av bærekraft i anleggsprosjekter. CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme) er en velutprøvd og internasjonalt anerkjent ordning for å måle bærekraft. Verktøyet ble utviklet i 2004, og globalt er over 750 prosjekter CEEQUAL-sertifisert.

Prosjektets bærekraftprofil skal være gjenkjennbar i hele prosjektorganisasjonen, og det sikres en systematisk, dokumentert og etterprøvbar prosjektgjennomføring. Til dette arbeidet benytter Nye Veier en rekke digitale verktøy i kombinasjon med fysiske undersøkelser ute i området hvor ny vei skal realiseres. I dette arbeidet optimaliseres alle prosesser. Eksempelvis vurderer man terreng- og miljøinngrep i sammenheng med hvordan veilinjen plasseres i terrenget og bruken av konstruksjoner. Gjennom prosessen finner man frem til løsninger, som samlet påvirker omgivelsene minst og balanserer med kostnadseffektive løsninger.

CEEQUAL i E39 Mandal – Lyngdal øst
Strekningen E39 Mandal-Lyngdal øst skal CEEQUAL-sertifiseres for prosjekterings- og anleggsfasen (Design and Construction). Det innebærer at de løsningene som prosjekteres skal ha et ekstra søkelys på bærekraft sammenlignet med et tradisjonelt veiprosjekt. Eksempler kan være optimalisering av uttak og transport av masser, bruk av lavutslippsmaterialer eller gjøre ekstra innsats for fisk og fauna som påvirkes av prosjektet.

Alle prosjekt som ønsker sertifisering må gjennom en godkjenning av CEEQUALS egne revisorer (Engelsk: Verifier), som vurderer dokumentasjonen prosjektet har lagt frem som bevis for gjennomførte tiltak. Som prosjektets verifier, vil Catherine Pinney veilede gjennom formalitetene i sertifiseringsprosessen, og avgjør hvilket sertifiseringsnivå Nye Veiers dokumentasjon er dekkende.

– CEEQUAL ble opprinnelig utviklet som svar på den britiske industriens ønske om en vurderingsordning innen bærekraft, som adresserte alle problemene som infrastrukturkunder, fagfolk og entreprenører stod overfor, opplyser Pinney.

Utfordrer og forbedrer

Pinneys erfaringer med bruk av CEEQUAL i veiprosjekter, er at det alltid forbedrer utfallet.

– Mange av spørsmålene i CEEQUAL er utformet for å oppmuntre rådgivere og kunder til å spørre hvorfor veien bygges på en bestemt måte: Er det fordi det er slik det alltid gjøres, eller er det fordi det er den beste måten for prosjektet? Beslutninger endres fra å være nesten utelukkende teknisk og økonomisk drevet til å bli mer bærekraftig drevet. Ofte med det overraskende resultatet at det kan være mer økonomisk på lang sikt også, sier verifieren.

Det har siden 30. november i fjor og til nå blitt gjennomført et tjuetalls workshops med fagansvarlige i prosjektet. Gjennomgangene viser at prosjektet ligger godt an til å nå nivået «Very good». Dette er i samsvar med prosjektets ambisjon. Hvor bærekraftig reguleringsplanen og anleggsfasen har blitt gjennomført, avgjøres på bakgrunn av fremlagte bevis i samsvar med CEEQUAL. I utbyggingsfasen kan E39 Mandal-Lyngdal øst i henhold til CEEQUAL bli belønnet for å faktisk gjennomføre, eller aller helst forbedre de prosjekterte løsningene.

Samarbeider med Sweco
Jannike Gry B. Jensen hos rådgivningsfirmaet Sweco er såkalt «assessor» for prosjektet, og skal veilede hele prosjektteamet i reguleringsplanfasen, og sørge for å samle sammen dokumentasjon som trengs for sertifiseringen.
Jeg jobber med Nye Veier for å ivareta deres ambisjoner og interesser innen miljø og bærekraft i prosjektet. Vi samarbeider om hvilke vurderingskriterier som kan utelates og hvilke Nye Veier ønsker at vi skal jobbe mer med. Dette har foregått i en serie med arbeidsmøter, hvor både fagpersoner fra Sweco og Nye Veier har deltatt. Videre må vi sørge for at relevante momenter i sertifiseringen enkelt kan videreføres til totalentreprenør når den tid kommer, sier Jensen.

Kontaktpersoner i saken:

Planprosessleder Håkon Lohne
Telefon: 977 14 881
E-post: haakon.lohne@nyeveier.no

Prosjektsjef Vidar Stormark
Telefon: 911 03 698
E-post: vidar.stormark@nyeveier.no