E39 Mandal – Lyngdal klargjøres for sluttbehandling

Blørstadkrysset i Lindesnes kommune. Herfra bygges tilførselsvei til Vigeland.

Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune er avsluttet. Totalt kom det inn 47 innspill fordelt på den om lag 20 kilometer lange strekningen frem til kommunegrensen mot Lyngdal.

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger 26 kilometer med ny firefelts motorvei fra Mandalselva og gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal, Agder. Planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier konstaterer at innspillene som har kommet inn harmonerer godt med planen.

– Vi ser at flere av innspillene omhandler allerede kjente momenter som det er arbeidet mye med gjennom hele planprosessen. Blant annet plassering og utforming av viltpassasjer, håndtering av støy, overskudd av matjord, hensyn til drikkevannskilder og nedslagsfelt, samt påvirkning på natur- og kulturlandskap, oppsummerer Lohne i Nye Veier.

Se video av tiltaket HER.

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune. Høringsperioden var fra 6. november – 18. desember 2021.

Av de 47 innspillene kommer 32 fra privatpersoner og grunneiere. I tillegg kommer seks høringsinnspill fra offentlige myndigheter og ni innspill fra statlige og regionale organisasjoner.

– Innspillene gir oss nyttig informasjon inn mot andregangsbehandlingen. De blir presentert i sin helhet på prosjektnettsiden, sier Lohne.

Planprosesslederen konstaterer at Mattilsynet vurderer at planforslaget ivaretar hensynet til kommunal drikkevannsforsyning.

Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet en innsigelse i forbindelse med kryssingen av Mandalselva. Innsigelsen går i korte trekk ut på å informere ytterligere om konsekvensene byggingen av brua over Mandalselva vil ha på elva.

– Nå setter vi oss ned sammen med etatene for å komme frem til en løsning på innsigelsen. Det har vi stor tro på at vi skal få til, sier planprosesslederen.

Ifølge Statsforvalteren er føringer fra områdereguleringen og kunnskapsgrunnlaget
knyttet til hjortevilt fulgt opp på en tilfredsstillende måte, men mener at bestemmelsene til
faunapassasjene bør presiseres noe, orienterer Lohne.

Alle innspill blir oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokument.

– Merknadsdokumentet blir publisert på prosjektnettsiden, og vil følge saken fram til politisk annengangsbehandling, opplyser Marius Fiskevold, ansvarlig for planprosess i Sweco.

Lyngdal kommune vedtok sin del av planen i desember 2021. Målet er politisk vedtatt reguleringsplan i Lindesnes kommune våren 2022. Ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026.

Planprosessleder, Håkon Lohne, Nye Veier AS