E39 Mandal-Lyngdal klargjøres for sluttbehandling i Lindesnes kommune

Prosjektleder plan Håkon Lohne, Nye Veier.

Nye Veier har oversendt reviderte plandokumenter til 2.gangsbehandling i Lindesnes kommune. Politisk behandling forventes å finne sted i juni måned.

Nye Veier planlegger 26 kilometer med ny firefelts motorvei fra Mandalselva og gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei.

Forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn oktober 2021 og høringsperioden ble gjennomført i november og desember. De reviderte plandokumentene kan du finne her.