De lager planen for ny E39 Mandal-Lyngdal

E39 Mandal - Lyngdal øst team

Et betydelig antall personer jobber hver dag med å utvikle detaljreguleringen for ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal. Her er et knippe av sentrale aktører som jobber med prosjektet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. Foto: Nicki Twang.

Et betydelig antall personer bidrar, når Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco planlegger ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal.

Rådgivningsfirmaet Sweco har hentet inn spisskompetanse fra hele landet, når de nå bistår Nye Veier i detaljreguleringsarbeidet for ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal, Agder. Strekningen planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Sweco har samlet dedikerte medarbeidere fra Kristiansand i sør til Narvik i nord for å planlegge ny E39. Det er spesielt høy planleggingsaktivitet om dagen, fram mot politisk 1.gangsbehandling i Lyngdal og Lindesnes kommuner. Planarbeidet krever et bredt, sammensatt og tverrfaglig lag. Med spisskompetanse innen plan-, prosess- og miljøkunnskap, tekniske fag, anleggs- og entreprenørvirksomhet og digital samhandling, bidrar Sweco til en plan for både brukere av og naboer til den nye hovedveien. Sammen med Nye Veier har Sweco sine rådgivere et utstrakt og konstruktivt samarbeid med planmyndigheter, berørte grunneiere, regionale myndigheter, samt andre interessenter for å finne gode løsninger.

VIDEO: Slik kan ny, trafikksikker E39 Mandal – Lyngdal bli

Bredt tverrfaglig samarbeid
Våren 2020 ble områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst vedtatt i Lindesnes, Mandal og Lyngdal kommuner. Sweco viderefører dette arbeidet på vegne av Nye Veier.

Håkon Lohne er Nye Veiers planprosessleder for prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst.

– Arbeidet omfatter utarbeidelse av komplett detaljreguleringsplan i henhold til vedtatt områderegulering. I tillegg inngår nødvendig supplerende undersøkelser og vurderinger. Blant annet vannovervåkningsprogram, prøvefiske og kartlegging av grunnvannsbrønner og utførelse av grunnundersøkelser, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

– Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene. Vi startet allerede i oktober i fjor med å optimalisere veilinjen innenfor områdereguleringens plangrense, og forankre planinitiativ hos Lindesnes og Lyngdal kommuner. Ved juletider varslet vi oppstart av planarbeidet med påfølgende høringsperiode, sier seniorrådgiver Karl Arne Hollingsholm i Sweco.

Hollingsholm og teamet er i full gang med å utarbeide planforslag for den nye planlagte veien.

Dette arbeidet fortsetter til i slutten av mai. Det består av planbeskrivelse, planbestemmelser og reguleringskart, samt annen nødvendig dokumentasjon som må ligge til grunn for at planen kan behandles av kommunestyret og legges ut til 1.gangsbehandling. Da det er ulike problemstillinger i de to kommunene, er det valgt å dele planprosessen i to. Lyngdal behandler sin del, og Lindesnes det samme.
– I Lindesnes kommune oversendes planen til kommunen denne sommeren, men sikte på å få lagt ut planen til 1. gangsbehandling og offentlig ettersyn i høst, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan i Lyngdal innen desember 2021. For delen av planen som angår Lindesnes, er ambisjonen første kvartal 2022.

LENKE: Følg E39-prosjektene på Facebook


Godt samspill
-For å klare dette, er vi avhengig av et godt samspill med planmyndigheter, berørte grunneiere og innsigelsesmyndigheter som for eksempel NVE og Statsforvalter, sier Håkon Lohne.

Hollingsholm i Sweco supplerer:

– Ved å få et godt samarbeid, kan vi blant annet diskutere planforslagene sammen. Dette gjør at vi til syvende og sist kommer fram til målet raskere, sier han.

Målet er å få vedtatt veien slik at både Lyngdal og Lindesnes kommuner får en god og trafikksikker hovedvei så raskt som mulig.

Krav til tverrfaglighet
Detaljreguleringen av E39 Mandal-Lyngdal øst stiller store krav til tverrfaglighet og evne til å se saken fra ulike synsvinkler samtidig. Den planlagte veien går gjennom et landskap som det i dag er knyttet mange interesser og verdier til.

– Vårt uttalte mål er å redusere de negative virkningene et slikt omfattende anlegg har på eksisterende bruk av landskapet. Store deler av nøkkelen for å lykkes med denne intensjonen er å ha evnen til å sette seg inn i alt fra storsamfunnets interesser, lover og forskrifter til den enkelte berørte brukeren av landskapet. God planlegging handler i bunn og grunn om å skape tillit mellom de ulike partene i saken, sier Marius Fiskevold som er disiplinleder for plan og prosess i prosjektet.

Ansvarlig for prosjektutvikling, Christian Mikkelsen er enig:

– Det er et omfattende dialogarbeid som ligger til grunn for løsningene. Vi benytter blant annet tredimensjonale verktøy, som visualiserer hvordan veilinjen blir seende ut i landskapet. Vi sammenligner alternativer, for å finne de beste løsningene. Vi vurderer hvordan innspillene fra de enkelte fag påvirker veilinjen, landskapet og omgivelsene. Til nå har mer enn 50 rådgivere vurdert om lag 20 veialternativer, og arbeidet pågår fortsatt, opplyser Mikkelsen.

FAKTA

E39 Mandal – Lyngdal øst

Ca 26 kilometer

Firefelts motorvei fartsgrense 110 km/t

Detaljregulering pågår

Målsetting om vedtatt plan 1. kvartal 2022

Mulig byggestart: 2023/2024.