Kartlegger grunnforholdene for ny E39 Mandal – Lyngdal

Grunnboring utført av beltegående rigg. Foto: Sweco

Nye Veier utarbeider detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal. Som grunnlag for arbeidet med å bestemme plassering av veitraseen og fundamenteringsløsning er det behov for å foreta grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene gjennomføres av Sweco Norge AS på oppdrag fra Nye Veier.  

Undersøkelsene består av grunnboringer som utføres med en beltegående, fjernstyrt borerigg. Boreriggen er omtrent fire meterlang og bredde i underkant av to meter. Borehullene har diameter på ti centimeter, og blir tettet igjen umiddelbart etter boring. Borepunktene blir målt inn og markert med trestikker i terrenget før undersøkelsene starter. Dersom undersøkelsene gjøres på skogsmark, kan det bli nødvendig å kviste og/eller felle trær for å komme fram til arbeidsstedet. Undersøkelsene gjennomføres på en så skånsom måte som praktisk mulig. 

Borepunktene blir målt inn og markert med trestikker i terrenget før undersøkelsene starter Foto: Sweco

Det er sendt ut brev til alle grunneiere som blir berørt av grunnundersøkelsene. I de tilfeller der feltenheten må transportere boreriggen over andre tomter for å komme til aktuelle områder, blir aktuelle grunneiere kontaktet. 

Arbeidet med grunnundersøkelser er i gang. Sweco har to borerigger i oppdragsløsning. I tillegg har Sweco engasjert Rambøll for å gjennomføre grunnundersøkelser fra flåte på vann. I disse dager jobber Sweco med å undersøke grunnforholdene ved Bjerland, og Rambøll undersøker grunnforholdene i Ommundsvannet. I tiden fremover vil Swecos borerigger jobbe seg fra Bjerland, via Gjervollstad, Blørstad, Skofteland og Hogsdalen til Stilandsknibben. Det utføres også grunnundersøkelser i området ved Tredal. Det anslås at grunnundersøkelsene ferdigstilles i løpet av oktober. 

Framdriftsplan for grunnundersøkelser 

Sweco Norge AS på oppdrag fra Nye Veier utfører grunnundersøkelser langs planlagt veitrasé. Grunnundersøkelsene er planlagt ferdigstilt som vist under: 

September 2021: 

  • Første halvdel i september: mellom Skreheiatunnelen og Vråheiatunnelen, og Haugdalområdet 
  • Siste halvdel av september: mellom Skreheiatunnelen og Vråheiatunnelen, Stiland og Høylandsbekken 

Oktober 2021: 

  • Første halvdel i oktober: fra Vråheiatunnelen til og med Blørstadkrysset, Landåsvannet til Faksevann 
  • Siste halvdel av oktober: fra Vråheiatunnelen til og med Blørstadkrysset, og Hovsdølsområdet 

November 2021: 

  • Første halvdel i november: Fra Grundelandsvannet til og med Audnedalsbrua 
  • Siste halvdel av november: I og rundt Mandalselva, Optedal, og Tredalsområdet