Merknadsbehandling

Varsel om oppstart og merknadsbehandling

20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av dette planarbeidet. I alt kom det inn innspill fra 93 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner). 37 av disse kom inn via medvirkningsportalen, Din E39.

Prosjektet jobber nå med merknadsbehandlingen, som går ut på å oppsummere og svare ut alle innspillene. Behandlingen vil fremgå av et merknadsdokument for hver kommune. I denne prosessen kobles fageksperter på for å svare ut innspillene og for at fagene kan ta innspillene med inn i sitt arbeid. På den måten jobber prosjektet mot å finne de beste løsningene for ny E39.

Så fort merknadsbehandlingen er ferdig vil merknadsdokumentene og kopi av alle innkomne innspill publiseres på prosjektnettsiden. Merknadsdokumentene legges ved planforslaget som Nye Veier sender til politisk 1. gangsbehandling i juni 2021. Da legges planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn, og alle interessenter vil få mulighet til å uttale seg om planen.