Merknadsbehandling

Forslag til reguleringsplan E39 Mandal – Lyngdal øst

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. 

Høringsperioden var fra 10. juni – 20. august 2021.

Prosjektet jobber nå med merknadsbehandlingen, som går ut på å oppsummere og svare ut alle innspillene. Behandlingen vil fremgå av et merknadsdokument. I denne prosessen kobles fageksperter på for å svare ut innspillene og for at fagene kan ta innspillene med inn i sitt arbeid.
På den måten jobber prosjektet mot å finne de beste løsningene for ny E39.

Varsel om oppstart og merknadsbehandling

20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av dette planarbeidet. I alt kom det inn innspill fra 93 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner). 37 av disse kom inn via medvirkningsportalen, Din E39.

Prosjektet jobber nå med merknadsbehandlingen, som går ut på å oppsummere og svare ut alle innspillene. Behandlingen vil fremgå av et merknadsdokument for hver kommune. I denne prosessen kobles fageksperter på for å svare ut innspillene og for at fagene kan ta innspillene med inn i sitt arbeid. På den måten jobber prosjektet mot å finne de beste løsningene for ny E39.

Så fort merknadsbehandlingen er ferdig vil merknadsdokumentene og kopi av alle innkomne innspill publiseres på prosjektnettsiden. Merknadsdokumentene legges ved planforslaget som Nye Veier sender til politisk 1. gangsbehandling i juni 2021. Da legges planforslaget ut på høring og til offentlig ettersyn, og alle interessenter vil få mulighet til å uttale seg om planen. 

Varsel om 4 mindre utvidelser av planområde

Den 19. mars 2021 varslet Nye Veier om fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet), ihht. Plan- og bygningsloven §12-8. Utvidelsene omfatter kun Lindesnes kommune og bakgrunnen for utvidelsene er optimalisering av tiltaket og løsninger for midlertidige bygge- og anleggsområder samt drifts veier.

De fire mindre utvidelsene er:

  1. Areal vest for fv. 4054 Farmoveien 
  2. Areal sør-øst for fv. 460 Audnedalsveien nr. 367 og 365 
  3. Areal ved Skofteland vest for fv. 460 Audnedalsveien 
  4. Areal langs grusvei Nedre Undal til Haddeland

Frist for å komme med innspill var 18. april 2021.Det kom inn 10 innspill fra myndigheter og privatpersoner. Alle innspill vil oppsummeres og svares ut i eget merknadsdokument, sammen med innkomne innspill til varsel om oppstart. 

Les mer om utvidelsen av varslingsområdet her