Medvirkning

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati og betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid.

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne ha en tett og god dialog med alle interessenter. Vår erfaring er at vi får bedre planer når befolkningen, kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. Gode forberedelser vil gi en forbedret planprosess som igjen vil bidra til bedre og mer aksepterte løsninger. Medvirkning i planprosessene øker ikke planleggingskostnadene, men bidrar til at planleggerne får lettere tilgang på kunnskap.

Nye Veier er opptatt av bred medvirkning

Plan- og bygningsloven §§ 12-8 – 12-15 stiller krav til god medvirkning i planprosessen. En god medvirkningsprosess gir alle interesserte parter anledning til å ta del i prosessen på likeverdige vilkår. Slik sikres prosjektet demokratisk forankring og et kunnskapsgrunnlag basert på lokal tilhørighet.

Medvirkning i denne detaljreguleringen har mål om å:

  • Sikre gode løsninger
  • Legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
  • Fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn
  • Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

I tillegg til medvirkning med befolkningen og interessegrupper, står medvirkning med berørte myndigheter sentralt. Dette for å sikre at ulike myndighetsinteresser ivaretas gjennom planprosessen og sammen finne frem til de beste løsningene. Tilstrekkelig tid til å gi informasjon, kommunisere, skape dialog og involvering er viktig for å skape forankring, eierskap og unngå ekstra runder og utsettelser i forbindelse med høring og behandling av planen.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget vil Nye Veier legge opp folkemøter, «åpne kontordager» og særmøter. Nye Veier vil hensynta situasjonen omkring covid-19 med tanke på kommunikasjon- og medvirkningsaktiviteter både slik situasjonen er pr nå, samt ved eventuelle ytterligere restriksjoner. Prosjektteamet vil derfor digitalisere møter og iverksette visuelle kommunikasjonsformer, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele relevant informasjon.