Kunngjøring om mindre utvidelser av varslet område i arbeid med detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Den 4. og 5. desember 2020 ble det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes kommune og Herdal i Lyngdal kommune. Prosjektet jobber nå med optimaliseringer av tiltaket, og det er blant annet sett på løsninger for midlertidige bygge- og anleggsområder og driftsveier i anleggsperioden. Dette arbeidet har avdekket behov for fire mindre utvidelser av varslingsområdet. Utvidelsene omfatter kun Lindesnes kommune. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det derfor om følgende fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet): 

  1. Areal vest for fv. 4054 Farmoveien 
  2. Areal sør-øst for fv. 460 Audnedalsveien nr. 367 og 365 
  3. Areal ved Skofteland vest for fv. 460 Audnedalsveien 
  4. Areal langs grusvei Nedre Undal til Haddeland 

Se brev for mer detaljert informasjon om utvidelser av varslet område

Alle hjemmelshavere som berøres av utvidelsen blir varslet i et eget brev. Utvidelsen omhandler mulighet for midlertidig bruk i anleggsperioden. For ytterligere informasjon se: https://e39mandal-lyngdal.no/ 

Innspill til utvidelsene: 

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill til utvidelsene om å fremme disse. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger for dette var 18. april 2021.
Alle tilsendte innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument.
Dokumentet vil publiseres og legges ved saken til politisk behandling. 

Grunnerverv 

Når reguleringsplanen vedtas vil den regulere privat eiendom til offentlig formål, dvs. veigrunn og midlertidige anleggsområder. Grunnerverv er betegnelsen på prosessen hvor Nye Veier erverver grunn og/eller rettigheter til veien.  Endringene som det varsles om nå, vil fanges opp for grunnervervet som er igangsatt (opsjonsavtaler).  Det er først når reguleringsplanen er vedtatt at Nye Veier med sikkerhet vet hvilke eiendommer som blir berørt og i hvilken grad de berøres.  

Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller straksinnløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan. 

Mer informasjon om grunnerverv finner du her: https://www.nyeveier.no/grunnerverv/