Hvordan medvirke

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Nye Veier å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i denne veiutbyggingen kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. Gode forberedelser vil gi en forbedret planprosess som igjen vil bidra til bedre og mer aksepterte løsninger. Medvirkning i planprosessene øker ikke planleggingskostnadene, men bidrar til at planleggerne får lettere tilgang på kunnskap.

Ønsker innspill

Planlegging er en prosess. Når en vei skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og offentlige høringer. Kort fortalt – Nye Veier anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill underveis i planprosessen.

6. mars 2019 oversendt Nye Veier sitt forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 1. gangs behandling i de berørte kommunene i april og mai måned. Forslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn og er sendt ut på høring. Høringsperioden er fra 03.05.2019-14.06.2019. I høringsperioden kan du komme med innspill på Nye Veiers planforslag. Merk at alle innspill må leveres skriftlig (per post eller e-mail) til E39ml@sweco.no, post@nyeveier.no eller Din E39.

Nye Veier er ansvarlig for gjennomføringen av høringen, og vil etter avsluttet høring behandle høringsuttalelsene.  Deretter har Nye Veier som ambisjon å legge fram prosjektets endelige forslag til områderegulering for politisk 2. gangs behandling i de tre kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal, oktober 2019.