Hvordan medvirke

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Nye Veier å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i denne veiutbyggingen kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. Gode forberedelser vil gi en forbedret planprosess som igjen vil bidra til bedre og mer aksepterte løsninger. Medvirkning i planprosessene øker ikke planleggingskostnadene, men bidrar til at planleggerne får lettere tilgang på kunnskap.

Ønsker innspill

Planlegging er en prosess. Når en vei skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og offentlige høringer. Kort fortalt – Nye Veier anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsket vi innspill underveis i planprosessen.

6. mars 2019 oversendte Nye Veier sitt forslag til områderegulering for E39 strekningen til 1. gangs behandling i de berørte kommunene i april og mai måned. Forslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og vært på høring. Høringsperioden var fra 03.05.2019-14.06.2019. Nye Veier behandlet alle formelle høringsinnspill som kom inn i høringsperioden og svarte ut disse. Merknadsnotatet ble lagt ved planforslaget i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av reguleringsplanforslag og fulgte plansaken videre.

Områdereguleringen ble vedtatt av formannskapet i Lyngdal kommune den 26.03.2020, og av kommunestyret i Lindesnes kommune den 23.04.2020.