Hvordan medvirke

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Nye Veier å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i denne veiutbyggingen kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. Gode forberedelser vil gi en forbedret planprosess som igjen vil bidra til bedre og mer aksepterte løsninger. Medvirkning i planprosessene øker ikke planleggingskostnadene, men bidrar til at planleggerne får lettere tilgang på kunnskap.

Ønsker innspill

Planlegging er en prosess. Når en vei skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og offentlige høringer. Kort fortalt – Nye Veier anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill underveis i planprosessen.

6. mars 2019 oversendt Nye Veier sitt forslag til områderegulering for E39 strekningen til 1. gangs behandling i de berørte kommunene i april og mai måned. Forslaget har ligget ute til offentlig ettersyn og vært på høring. Høringsperioden var fra 03.05.2019-14.06.2019. Nye Veier behandler nå alle formelle høringsinnspill som kom inn i høringsperioden og svarer ut disse. Merknadsnotatet vil legges ved planforslaget som skal politisk behandles i høst i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av reguleringsplanforslag og følge plansaken videre.

Nye Veier legger nå fram prosjektets forslag til områderegulering for politisk 2. gangsbehandling i de to berørte kommunene Lindesnes og Lyngdal. Behandlingen skjer i februar og mars måned.