Hvilken tilleggsverdi gir CEEQUAL?

  • Leverer mer bærekraftige anleggsprosjekter
  • Muliggjør ytelsesforbedring
  • Gir bedre verdi og reduserer kostnadene
  • Viser engasjement og forpliktelse til beste praksis innen bærekraft
  • Forbedrer teamsamarbeid
  • Muliggjør benchmarking og kunnskapsdeling

CEEQUAL gir en systematisk gjennomgang og oppfølging av miljøtemaene i prosjektet.  Planlegger og utbygger belønnes for å oppnå resultater og ikke for «bare» å ha gode ambisjoner. Uavhengig kontroll utført av CEEQUAL sikrer at de ambisjonene man melder inn underbygges med konkrete bevis og dokumentasjon. Dette gjør det også mer etterprøvbart hvilke vurderinger og resultater som er oppnådd i prosjektet.

CEEQUAL har et stort fokus på involvering av lokalsamfunn, miljøvennlige transportløsninger, bærekraftig prosjektledelse og robuste løsninger med hensyn på naturrisiko og klimaendringer. Det er også stort søkelys på hva som kan gjøres for å ivareta lokalt biologisk mangfold og å opprettholde et godt livsmiljø for både landlevende og vannlevende organismer. I tillegg vektlegges ivaretakelse av kulturminner, arkeologiske forekomster og kulturlandskap sterkere enn i en tradisjonell plan for ytre miljø.

Bærekraftverktøyet CEEQUAL oppmuntrer til økt lokalt engasjement og involvering av innbyggerne i diskusjonen om hvordan Nye Veier kan lage et mest mulig bærekraftig veiutbyggingsprosjekt mellom Mandal og Lyngdal øst.