Fremdrift

  • I august og september 2020 gjennomførte Nye Veier og Sweco en samhandlingsfase for å forberede arbeidet med detaljreguleringen for E39 Mandal-Lyngdal øst. Målet for denne fasen var å rigge prosjektet og å legge en plan for arbeidet som sikrer tenkt fremdrift.
  • Fra oktober 2020 og fram mot årsskifte 2021 ble det igangsatt arbeid med å optimalisere veilinjen innenfor områdereguleringens plangrense og forankre planinitiativ hos Lindesnes og Lyngdal kommuner. 4.desember 2020 ble det varslet oppstart av planarbeidet med en påfølgende høringsperiode på 6 uker.
  • Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden var fra 10. juni – 20. august 2021. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12.mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.
  • I juli 2021 ble planforslaget oversendt til Lindesnes kommune for førstegangsbehandling etter sommeren 2021.Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden var fra 6. november – 18. desember 2021. Den 24.05.2022 oversendte Nye Veier reviderte plandokumenter til 2.gangsbehandling i Lindesnes kommune.
  • Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan våren 2022. Ambisjonen er byggestart i 2023 og vei-åpning i 2026.