Fremdrift

  • I august og september 2020 gjennomførte Nye Veier og Sweco en samhandlingsfase for å forberede arbeidet med detaljreguleringen for E39 Mandal-Lyngdal øst. Målet for denne fasen var å rigge prosjektet og å legge en plan for arbeidet som sikrer tenkt fremdrift.
  • Fra oktober 2020 og fram mot årsskifte 2021 ble det igangsatt arbeid med å optimalisere veilinjen innenfor områdereguleringens plangrense og forankre planinitiativ hos Lindesnes og Lyngdal kommuner. 4.desember 2020 ble det varslet oppstart av planarbeidet med en påfølgende høringsperiode på 6 uker.
  • Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden var fra 10. juni – 20. august 2021.
  • I juli 2021 ble planforslaget oversendt til Lindesnes kommune for førstegangsbehandling etter sommeren 2021.
  • Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan for begge kommuner i årsskifte 2021/22 med ambisjon om byggestart i 2023 og vei åpning i 2026.