Fase 5: 2. gangsbehandling

Den 28. januar 2020 oversendte Nye Veier sitt endelige forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 2. gangsbehandling til Lindesnes og Lyngdal kommuner etter merknadsbehandlingen i fase 4.

Alle innkomne merknader ble oppsummert og kommentert ut i eget merknadsnotat som fulgte saken. Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen Region sør fremmet til sammen seks innsigelsespunkter til planen. Merknadene førte til at Nye Veier innarbeidet blant annet flere hensynssoner i både kart og bestemmelser, justerte planbeskrivelsen og plangrensen. I tillegg ble det utarbeidet nye notater angående fiskearten sørv i drikkevann i Mandal, og et suppleringsnotat til fagrapport Naturmangfold. Begge disse notatene ble oversendt kommunene. Endringene som har blitt gjort har ført til at innsigelsene fra Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen ble trukket.

Områdereguleringen ble vedtatt av formannskapet i Lyngdal kommune den 26.03.2020, og av kommunestyret i Lindesnes kommune den 23.04.2020.

Nye Veier starter nå arbeidet med å detaljregulere veien, med ambisjon om å igangsette anleggsarbeidene i årsskiftet 2021/2022.