Fase 5: 2. gangsbehandling

I denne fasen har Nye Veier arbeidet med å legge fram saken til 2. gangsbehandling til Lindesnes og Lyngdal kommune.

Den 28. januar 2020 oversendte Nye Veier sitt endelige forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 2. gangsbehandling til Lindesnes og Lyngdal kommuner etter merknadsbehandlingen høsten 2019.

Alle innkomne merknader er oppsummert og kommentert i eget merknadsnotat som følger saken. Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen Region sør fremmet til sammen seks innsigelsespunkter til planen. Merknadene har ført til at Nye Veier har innarbeidet blant annet flere hensynssoner i både kart og bestemmelser, samt justert planbeskrivelsen og plangrensen. I tillegg er det utarbeidet nye notater angående fiskearten sørv i drikkevann i Mandal og et suppleringsnotat til fagrapport Naturmangfold. Begge disse notatene oversendes kommunene. Endringene som har blitt gjort har ført til at innsigelsene fra Fylkesmannen i Agder og Statens vegvesen i dag er trukket.

Nye Veier har som ambisjon å legge fram sitt endelige forslag til områderegulering for politisk 2. gangsbehandling i Lindesnes og Lyngdal kommuner i februar og mars måned, 2020.