Fase 4: Offentlig ettersyn

Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Lindesnes (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til offentlig ettersyn og høring. Parallelt med dette ble det besluttet å legge ut forslag om opphevelse av deler av kommunedelplan for: E39 Dølebru – Livold, (vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre), vest for Mandalselva, inkludert elva, samt deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen Fardal – Herdal, ut på offentlig ettersyn.

Høringsperioden var fra 03.05.2019-14.06.2019. Nye Veier behandlet alle formelle høringsinnspill som kom inn i høringsperioden, og svarte ut disse. Merknadsnotatet ble lagt ved planforslaget i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av reguleringsplanforslag og fulgte plansaken videre.