Fase 3: Utredningsfasen

Målet med denne fasen var å utarbeide en områderegulering for ny E39 Mandal – Lyngdal øst med tilhørende konsekvensutredning, i tråd med endelig fastsatt planprogram.

Nye alternativer til konsekvensutredningen

I det vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD (se kart). I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.

Som en konsekvens av det pågående utredningsarbeidet lanserte Nye Veier 21. januar 2019 ytterligere to alternative veilinjer. Se nyhetssak

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom den pågående konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternative veikorridorer. Disse alternativene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2 (se kart). Som en del av tiltaket erstattes Ommundsvannet som suppleringsvann med Møglandsvannet.

Konsekvenstredning viser at kombinasjonen, AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør, gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst. I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad. Det er denne veikorridoren Nye Veier har mest tro på per 21. januar 2019.

Forslag til områderegulering med konsekvensutredning

6. mars 2019 oversendte Nye Veier sitt forslag til områderegulering for E39 strekningen til 1. gangs behandling i de berørte kommunene. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunene. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i april 2019 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i slutten av samme måned.

Hensikten med planarbeidet har vært å finne den veikorridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Kortere kjøretid, reduserte utbyggingskostnader og fokus på landskapsaspektet er viktigere drivere i dette arbeid.

Oversendelsesdokumentene finner du i fanen «Forslag til områderegulering»

Link til pressesak finner du her: Nyhetssak