Fase 2: Varsel om oppstart og planprogram

I samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 ble det varslet om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst den 24.september. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning, etter plan- og bygningsloven, § 6. Det ble stilt krav om detaljregulering for hele strekningen.

Her finner du: Varslingsbrev  og Varslingskart

Fastsatt planprogram

Høringsinnspillene som kom inn i forbindelse med varslet planoppstart og planprogram med frist 5. november 2018 ble oppsummert og behandlet av Nye Veier. Se eget dokument for innkomne høringsuttalelser. 

Nye Veier oversendte endelig planprogram til politisk behandling i desember 2018 til Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner. I samme måned ble planprogrammet enstemmig fastsatt i de tre berørte kommune. Mandal kommune vedtok planprogrammet med følgende endringer:

1.Det må foreligge en utredning hvorvidt drikkevannskildene og nedslagsfeltet vil få økt forekomst av bl.a. svevestøv, oljeprodukter, salt, tungmetaller, PAH, mikro- og makroplast. 

2.Landbruksressursene skal konsekvensutredes med tanke på drivverdige landbruksforetak. 

3.Det må utredes hvilken skade slam kan påvirke økosystemet og vassdrag i sin helhet.

Fastsatt planprogram finner du her: planprogram

Følgende alternative veikorridorer skal utredes

Planprogrammet forteller hva som skal utredes og hvordan det skal gjøres. I det vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg fremgår det at to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland, skal utredes. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utført nødvendig oppmålingsarbeid, grunnundersøkelser og natur- og arkeologiske registreringer.

Planområdet er delt inn i følgende tre delstrekninger:

  • AB: Mandalskrysset – Grundelandsvatnet
  • BC: Grundelandsvatnet – Stedjedalen
  • CD: Stedjedalen – Herdalen