Fase 2: Varsel om oppstart og planprogram

I samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 ble det varslet om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst den 24.september. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning, etter plan- og bygningsloven, § 6. Det ble stilt krav om detaljregulering for hele strekningen.

Les link for å se: Varslingsbrev  og Varslingskart

Planområdet:

De alternative veikorridorene som skal utredes går nord for dagens E39, med kryss ved Mandal og Lyngdal. I tillegg utredes to kryssmuligheter i Lindesnes. Det er foretatt en tidlig siling av trasevalg for å avgrense utredningsområde og varslingsgrensen, for mer informasjon se vedlagt planprogram. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utført nødvendig oppmålingsarbeid, grunnundersøkelser og natur- og arkeologiske registreringer.

Gjeldende planer:

På strekningen E39 mellom Mandal – Lyngdal øst er det vedtatt to kommunedelplaner; Kommunedelplan Dølebro – Livold og Kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. Planarbeidet vil berøre kommunedelplan for Mandalselva, vedtatt 19.09.2010. I tillegg vil den kunne berøre gjeldene reguleringsplaner langs E39 ved Osestad i Lindesnes kommune; E39 Udeland – Osestad, vedtatt 11.02.2010, E39 Fardal – Osestad, vedtatt 13.11.2009 og en eldre reguleringsplan E18 Vigeland – Osestad vedtatt 29.06.1995. I Lyngdal kommunen vil planarbeidet kunne berøre reguleringsplan E39 Lene – Trafikksikkerhet, vedtatt 17.09.2009.