Fase 1: Kunnskapsinnhenting

På strekningen E39 mellom Mandal – Lyngdal øst er det vedtatt to kommunedelplaner; Kommunedelplan Dølebro – Livold og Kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. Planarbeidet berører kommunedelplan for Mandalselva, vedtatt 19.09.2010. I tillegg vil den kunne berøre gjeldene reguleringsplaner langs E39 ved Osestad i Lindesnes kommune; E39 Udeland – Osestad, vedtatt 11.02.2010, E39 Fardal – Osestad, vedtatt 13.11.2009 og en eldre reguleringsplan E18 Vigeland – Osestad vedtatt 29.06.1995. I Lyngdal kommunen vil planarbeidet kunne berøre reguleringsplan E39 Lene – Trafikksikkerhet, vedtatt 17.09.2009.

Nye Veier har som mål å knytte befolkningen med deres lokalkunnskap tettere på prosjektet. Derfor åpnet man opp for en innspillfase før den formelle høringsperioden etter plan- og bygningsloven, via den digitale medvirkningsplattformen Din39. Hensikten var å så tidlig som mulig i prosjektet tilegne seg nyttig informasjon om området for å oppnå et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Gjennom den digitale medvirkningsplattformen DinE39 kunne innbyggere komme med innspill til planarbeidet og knytte disse opp til spesifikke geografiske områder i 3D-modellen. På denne måten ble det enkelt for innbyggerne å komme med innspill og enkelt for prosjektteamet å forstå innspillet. Nye Veier fikk inn totalt 87 innspill i denne fasen. Innspillene som kom inn kan du finne på link: DinE39, se nedre høyre hjørne der det står E39 fase 1.

Kunnskapsinnhentingen i fase 1 ble avsluttet 24. september 2018, da planprogrammet ble lagt ut på høring og til offentlig ettersyn. Den formelle planprosessen knyttet til utarbeidelse og fastsettelse av planprogrammet tilhører fase 2. Informasjon tilknyttet denne fasen finner du her: fase 2