Drikkevann

Slik vil Nye Veier sikre Mandals drikkevann

I denne presentasjonen viser Nye Veier hvordan man på en trygg måte fører frem ny, trafikksikker E39 samtidig som man sikrer Mandal et robust drikkevannsystem.

Illustrasjon: Sweco
Illustrasjon: Sweco

TRYKK HER FOR PRESENTASJON

Dokumentasjon på tiltakene er utførlig beskrevet i plandokumentene. Nye Veier har laget en kortversjon av innholdet i planene som er laget for å trygge Mandals drikkevann. Oppsummert slås det fast at løsningene skal sikre at kvaliteten og tilgang på drikkevann ikke skal påvirkes av veiprosjektet verken i anleggsfasen eller i fremtiden.

Målet med dette er å oppklare eventuelle misforståelser. Det har gjennom hele planprosessen vært interesse for hvordan man skal løse oppdraget med å bygge ny, trafikksikker vei og samtidig trygge et robust drikkevannssystem. Vi ønsker med denne presentasjonen å vise hvordan vi skal løse oppdraget, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.


Det er gjennomført detaljert risiko og sikkerhetsanalyse sammen med alle relevante instanser. Funnene der er hensyntatt i planarbeidet.
Områdeplanen for ny, trafikksikker firefelts motorvei fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal er gjenstand for 2. gangsbehandling i Lindesnes kommune. 31. mars legges saken frem for plan og samfunnsutvikling-utvalget og 23. april skal planen endelig behandles i Lindesnes kommunestyre. Lyngdal kommune vedtok planen 26. mars.