CEEQUAL i E39 Mandal – Lyngdal øst

E39 Mandal-Lyngdal øst skal CEEQUAL sertifiseres for prosjekterings- og anleggsfasen (Design and Construction). Dette innebærer at de løsningene som prosjekteres skal ha et ekstra fokus på bærekraft, sammenlignet med et vanlig prosjekt. Eksempelvis kan dette være å fokusere ekstra på å redusere transport av masser, kreve lavutslippsmaterialer, eller gjøre en ekstra innsats for ørreten i et vassdrag. I utbyggingsfasen kan E39 Mandal-Lyngdal øst i henhold til CEEQUAL, bli belønnet for å faktisk gjennomføre, eller aller helst forbedre de prosjekterte løsningene. Dersom den prosjekterende eller utbyggeren, klarer å finne nye innovative løsninger for å bedre bærekraften i prosjektet, gir dette mange poeng i CEEQUAL. Hvor bærekraftig reguleringsplanen og anleggsfasen har blitt gjennomført, avgjøres (av CEEQUAL) på bakgrunn av fremlagte bevis. 

Nye Veier er nå i oppstartsfasen og er i gang med å identifisere hvilke poenggivende spørsmål og tiltak som er relevante for dette prosjektet.  Ambisjonen for prosjektet er å gjøre det så bra som mulig, og minimum oppnå nivået «Very good». Dette innebærer at 60-75% av mulige poeng kan godkjennes av CEEQUAL som oppnådd i prosjektet.

Hvilken tilleggsverdi gir dette?

Et naturlig spørsmål er hvilken tilleggsverdi dette gir sammenlignet med en tradisjonell ytremiljø- plan? CEEQUAL er et verktøy for systematisk gjennomgang og oppfølging av miljøtemaene i prosjektet.  Planlegger og utbygger belønnes for å oppnå resultater og ikke så mye for å ha gode ambisjoner. Uavhengig kontroll utført av CEEQUAL sikrer også at de ambisjonene man melder inn må underbygges med konkrete beviser. Dette gjør det også mer etterprøvbart hvilke vurderinger og resultater som er oppnådd i prosjektet.

CEEQUAL har et økt fokus på involvering av lokalsamfunn, miljøvennlige transportløsninger, bærekraftig prosjektledelse og robuste løsninger med hensyn på naturrisiko og klimaendringer. Det er også stort søkelys på hva som kan gjøres for å ivareta lokalt biologisk mangfold og å opprettholde et godt livsmiljø for både landlevende og vannlevende organismer. I tillegg vektlegges ivaretakelse av kulturminner, arkeologiske forekomster og kulturlandskap sterkere enn i en tradisjonell Ytremiljø plan.

Bærekraftverktøyet CEEQUAL oppmuntrer i tillegg til økt lokalt engasjement og involvering av innbyggerne i diskusjonen om hvordan Nye Veier kan lage et mest mulig bærekraftig veiutbyggingsprosjekt mellom Mandal og Lyngdal.

Vil DU vite mer om CEEQUAL?
Vennligst les her:   CEEQUAL