Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok den 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok den 23.04.2020, sak 15/20, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Dokumenter i saken: Planregisteret i tidligere Mandal kommune Planregisteret i tidligere Lindesnes kommune Planregisteret i Lyngdal kommune For ytterligere informasjon, vennligst se: Prosjektnettsiden E39 Mandal-Lyngdal Øst:

Historisk og viktig vedtak i Lindesnes kommune

Etter omfattende arbeid over to år, ble områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst, vedtatt i Lindesnes kommune torsdag 23. april 2020. – Et viktig vedtak som sikrer at vi kan fortsette med full trykk på arbeidet med å realisere ny, trafikksikker hovedvei mellom Kristiansand og Sandnes. Nå ser vi frem til detaljreguleringsfasen hvor vi sammen med kommunen og andre eksterne samarbeidspartnere kommer frem til detaljene i planen, sier prosjektleder Håkon Lohne.

Slik vil Nye Veier sikre Mandals drikkevann

I denne presentasjonen viser Nye Veier hvordan man på en trygg måte fører frem ny, trafikksikker E39 samtidig som man sikrer Mandal et robust drikkevannssystem. TRYKK HER FOR PRESENTASJON Dokumentasjon på tiltakene er utførlig beskrevet i plandokumentene. Nye Veier har laget en kortversjon av innholdet i planene som er laget for å trygge Mandals drikkevann. Oppsummert slås det fast at løsningene skal sikre at kvaliteten og tilgang på drikkevann ikke

Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst oversendt

Nye Veier har oversendt sitt endelige forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 2. gangs behandling i Lindesnes og Lyngdal kommuner. – En viktig milepæl i arbeidet med å bygge ny, trafikksikker hovedvei sammenhengende fra Kristiansand til Ålgård, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier. Planforslaget lå ute på offentlig ettersyn i perioden 3. mai–14. juni 2019. I denne perioden kom det inn til sammen 50 merknader

Sikrer drikkevannet

Nye Veier er i gang med et planarbeid for å avklare korridor for E39 mellom Mandal og Lyngdal. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som er til nytte for trafikantene, og som har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Korridoren Nye Veier foreslår har minimal berøring av kildene for drikkevannet til Mandal i Lindesnes kommune.  Se mer om saken på Nye Veiers hjemmeside  

Kartlegger vilttrekk langs ny E39 Mandal – Lyngdal

Ny og mer detaljert informasjon om hjort og annet vilt skal brukes aktivt i planleggingen av E39. Viltkameraer settes i terrenget for å dokumentere de mest brukte vilttrekkene. Det gir mer kunnskap til å plassere punkter hvor dyr og mennesker kan krysse E39 mellom Mandal og Lyngdal. Nye Veier har utarbeidet områdereguleringsplan med konsekvensutredning for denne strekningen. Planen har vært på høring. Etter perioden med høringer har Nye Veier nylig

Takker for innspill i høringsperioden!

Nye Veier har fått inn seks innsigelser og 43 merknader i høringsrunden til områdeplan for E39 mellom Mandal og Lyngdal. – Vi skal nå gå gjennom innspillene vi har fått. Vurderingen og arbeidet med innsigelsene og merknadene er viktig for å utvikle enda bedre løsninger for E39 gjennom Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier. De seks innsigelsene kommer fra Statens vegvesen Sør og Fylkesmannen

Vel gjennomført åpen kontordag og folkemøter

Tirsdag 21. og onsdag 22. mai gjennomførte Nye Veier sammen med Sweco åpen kontordag og folkemøter i  henholdsvis Lyngdal og Mandal kommuner i forbindelse med sitt forslag til områdereguleringen. Vi takker de mange fremmøtte for interessen og innspill. Nye veier minner samtidig om at publikum kan komme med innspill på planforslaget innen 14. juni 2019.

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst og oppheving av kommunedelplanene for deler av E39 er lagt ut for offentlig ettersyn Forslag til områderegulering av E39 Mandal- Lyngdal øst: Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Mandal (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til

Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

Nå har Nye Veier oversendt sitt forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 1. gangs behandling i de berørte kommunene. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunene. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i april 2019 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i slutten av samme måned. Oversendelsdokumentene ligger i fanen «forslag til områderegulering». Last opp skisser her: Oversiktskart KDP-linjer, Krysning Mandalselva, Lenefjorden fra

Presenterer nye alternativer til konsekvensutredningen

Etter innspill i konsekvensutredningsfasen lanserer Nye Veier ytterligere to alternative veilinjer innenfor korridor fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Planarbeidet for ny E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal har tatt et viktig skritt videre i valget av veikorridor. Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen,

Takker for godt oppmøte og mange innspill

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-9, varslet Nye Veier 24.september 2018 om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 6. Nye Veier takker de mange fremmøtte på åpne kontordager og folkemøter i oktober for hyggelige samtaler og gode innspill. I løpet av