Beskrivelse

Nye Veier har engasjert Sweco for å utarbeide planprogram og områdereguleringsplan med konsekvensutredning og alle tilhørende arbeider for strekningene Mandal – Lyngdal frem til vedtatte reguleringsplaner i de berørte kommunene foreligger. Hensikten med arbeidet er å få vedtatt en reguleringsplan med en trasé som er mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn det som er lagt til grunn i gjeldende kommunedelplan på strekningen. Planen skal inneholde handlingsrom som muliggjør videre optimalisering av prosjektet i detaljreguleringsplanfasen som utføres av totalentreprenøren som skal stå for bygging på strekningen.

Sweco har et totalt gjennomføringsansvar for alle sider av planprosessen og medvirkningsprosessen, i tillegg til utarbeidelse av de faktiske plandokumentene med underlagsmateriale.