Kunngjøring om offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst og oppheving av kommunedelplanene for deler av E39 er lagt ut for offentlig ettersyn Forslag til områderegulering av E39 Mandal- Lyngdal øst: Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Mandal (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til

Anbefalt korridor for E39 Mandal – Lyngdal øst er klar

Nå har Nye Veier oversendt sitt forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 1. gangs behandling i de berørte kommunene. Det kan komme endringer som følge av gjennomgang av kommunene. Prosjektets mål er at forslaget skal politisk behandles i april 2019 og kan legges ut på høring og til offentlig ettersyn i slutten av samme måned. Oversendelsdokumentene ligger i fanen «forslag til områderegulering». Last opp skisser her: Oversiktskart KDP-linjer, Krysning Mandalselva, Lenefjorden fra

Presenterer nye alternativer til konsekvensutredningen

Etter innspill i konsekvensutredningsfasen lanserer Nye Veier ytterligere to alternative veilinjer innenfor korridor fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal. Planarbeidet for ny E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal har tatt et viktig skritt videre i valget av veikorridor. Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen,

Takker for godt oppmøte og mange innspill

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-9, varslet Nye Veier 24.september 2018 om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 6. Nye Veier takker de mange fremmøtte på åpne kontordager og folkemøter i oktober for hyggelige samtaler og gode innspill. I løpet av

Velkommen til åpne kontordager og folkemøter

Dato Beskrivelse Mandal kommune 17. oktober   Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00, i Buen kulturhus, Havnegata 2, og åpent folkemøte fra 18:00- 21:00, i Bystyresalen, Ytre Strandgate 25A. Lindesnes kommune 16. oktober   Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 og åpent folkemøte fra 18:00- 21:00, begge deler i kommunestyresalen, Rådhusveien 9. Lyngdal kommune 18. oktober Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 i møterommet Dagros og åpent folkemøte fra 18:00-