Etter innspill i konsekvensutredningsfasen lanserer Nye Veier ytterligere to alternative veilinjer innenfor korridor fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal.

Planarbeidet for ny E39 fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal har tatt et viktig skritt videre i valget av veikorridor. Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen, er dette den veikorridoren vi per i dag har mest tro på, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

På vegne av Nye Veier startet Sweco høsten 2018 arbeidet med en konsekvensutredning som skal svare ut det vedtatte planprogrammet for ny E39, som omfatter kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hensikten med dette arbeidet er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:

  • AB: Mandalskrysset – Grundelandsvannet
  • BC: Grundelandsvannet – Stedjedalen
  • CD: Stedjedalen – Herdal

I det vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternativer i konsekvensutredningen. Disse alternativene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del av tiltaket erstattes Ommundsvannet som suppleringsvann med Møglandsvannet.

Utredning viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør. I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad.

Kort beskrivelse av veikorridoren:

Alternativ AB Nord 2

Alternativ AB Nord 2 går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for Hageland og Vrå. Mellom Vråheia og Vrå ligger veien i en tunnel. Korridoren er den korteste av de fire alternativene. En del av tiltaket er å erstatte Ommundsvannet med Møglandsvannet som suppleringsvannkilde til Skabergvannet.

Alternativ BC 2

Alternativ BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. Korridoren ligger i en dyp og lang skjæring mellom Rosheitjønna og Skoftedalen. Gjennom Skoftedalen ligger veien på en høy fylling. Audnedalen krysses med en høy bro. Veien legges bak Monefjellan og på høy fylling over Hovsdalen. Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen.

Alternativ CD Sør

Alternativ CD Sør går fra Bakken til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til Herdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre prosess

Områderegulering med konsekvensutredning skal utarbeides i tråd med endelig fastsatt planprogram. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn vår 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.