Detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.
I tillegg reguleres det inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen våren 2022 med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026.


Ny E39 Mandal – Lyngdal klart for sluttbehandling i Lindesnes kommune

Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune er avsluttet. Totalt kom det inn 47 innspill fordelt på den om lag 20 kilometer lange strekningen frem til kommunegrensen mot Lyngdal.

Nye Veier oversendte reviderte plandokumenter til 2. gangsbehandling i Lindesnes kommune, den 24.05.2022. Politisk behandling forventes å finne sted i juni måned. De reviderte plandokumentene kan du finne her. Les mer i nyhetssaken.

Tiltaksfilm E39 Mandal – Lyngdal øst: