Detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. 

Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.

I tillegg reguleres det inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen første kvartal 2022 med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. 

Se dronefilm av tiltaket ved Audna bru og Hageland

Dronefilm Audna bru
 

Dronefilm ved Hageland
 

Planforslag for Lindesnes kommune oversendt

Den 7. juli overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lindesnes kommune. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Planforslaget finner du her

Se film over tiltaket for E39 Mandal – Lyngdal øst under: