Vedtatt detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS har planlagt ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Fartsgrensen er satt til 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. Strekningen som har blitt regulert er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.
I tillegg har det blitt regulert inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12.mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Lindesnes kommunestyre vedtok den 16.juni 2022 i sak 47/2022 (planid 202007).

  • Vedtatt detaljregulering for Lindesnes kommune kan du finne her.
  • Vedtatt detaljregulering for Lyngdal kommune kan du finne her.

Tiltaksfilm E39 Mandal – Lyngdal øst: