Detaljreguleringsplan i oppstartsfasen

Nye Veier AS, i samarbeid med Sweco Norge AS, planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t. Ny E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen.

Områdereguleringen ble vedtatt av formannskapet i Lyngdal kommune 26.03.2020, og av kommunestyret i Lindesnes kommune 23.04.2020.  I november 2020 går startskuddet for arbeidet med detaljreguleringsplan Mandalselva i Lindesnes til Herdal i Lyngdal kommune. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen desember 2021 med ambisjon om byggestart i 2022 og veiåpning i 2026.

I forbindelse med planarbeidet legges det opp til folkemøter, særmøter og andre arenaer for medvirkning og informasjonsdeling. Prosjektet satser stort digitale løsninger, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele relevant informasjon om planprosessen. På denne websiden samles all informasjon om prosjektet, og vil være tilgjengelig for publikum.

Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland, i tillegg til at det reguleres inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Veien reguleres og bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t.

Strekningen Mandal – Lyngdal øst inngår i den helhetlige utbyggingen av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.