Innspill til varsel om oppstart 

20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av dette planarbeidet. I alt kom det inn innspill fra 93 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner). 37 av disse kom inn via medvirkningsportalen, Din E39.

Detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. 

Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.

I tillegg reguleres det inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen desember 2021 med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026.