E39
E39 Mandal - Lyngdal Øst

Sikrere og raskere

Nye Veier AS, i samarbeid med Sweco Norge AS, planlegger en ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for en fartsgrense på 110 km/t. Nye E39 skal korte ned reisetiden, bedre trafikksikkerhet og knytte det felles bo- og arbeidsmarkedet i regionen tettere sammen. Den nye korridoren er tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Det ble varslet planoppstart 24.09.2018 og planprogrammet har ligget ute på høring fra 24. september til 5. november 2018. Høringsinnspillene har nå blitt oppsummert, kommentert og følger plansaken videre.

Les mer om prosjektet her

Din E39

Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Løsningen tilbyr en 3D-visualisering av prosjektet med tilhørende dialogverktøy.

Dialogfunksjonen åpnes opp for innbyggerne i de formelle høringsperiodene gjennom prosjektet, i samsvar med plan- og bygningslovens krav til medvirkning. Neste mulighet til å en digital medvirkning vil være ved utleggelse av planforslaget på høring og til offentlig ettersyn (våren 2019).

Innspillene som har kommet inn via dialogfunksjonen vil alltid være tilgjengelige i «Din E39», der innsender har godkjent publisering. Benytt gjerne Google Chrome for optimal funksjonalitet.