E39
E39 Mandal – Lyngdal Øst

Sikrere og raskere

Nye Veier AS, i samarbeid med Sweco Norge AS, planlegger en ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for en fartsgrense på 110 km/t. Nye E39 skal korte ned reisetiden, bedre trafikksikkerhet og knytte det felles bo- og arbeidsmarkedet i regionen tettere sammen. Den nye korridoren er tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Det ble varslet planoppstart 24.09.2018 og planprogrammet har ligget ute på høring fra 24. september til 5. november 2018. 6. mars 2019 oversendte Nye Veier sitt forslag til områderegulering for E39 til 1. gangs behandling i de berørte kommunene i april og mai måned. Høringsperioden var fra 03.05.2019-14.06.2019. Nye Veier behandler nå alle formelle høringsinnspill som kom inn i høringsperioden og svarer ut disse. Merknadsnotatet vil legges ved planforslaget som skal politisk behandles i høst i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av reguleringsplanforslag og følge plansaken videre.

Nye Veier har som ambisjon å legge fram prosjektets endelige forslag til områderegulering for politisk  2. gangsbehandling i de to kommunene Lindesnes og Lyngdal, i første kvartal 2020.

Les mer om prosjektet her

Dialogfunksjonen Din E39

For optimal funksjonalitet Google Chrome eller Mozilla Firefox benyttes på grunn av store datamengder. Ved innlogging må noe nedlastingstid beregnes i oppstarten. Nedlastningstid er avhengig av internetthastighet og datamaskin.

Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt.

Denne digitale kartløsningen gir en god oversikt over planforslaget. Her vil du se en 3D-Visualisering som viser forslag til planlagt vei innenfor områderegulerings plangrense. Merk at veilinjen som ligger inne vil kunne optimaliseres og justeres innenfor plangrensen. Først i etterfølgende planfase vil tiltaket detaljeres ut.

For spørsmål eller tekniske problemer, ta kontakt med prosjektteamet: E39ML@sweco.no