Mandal - Lyngdal fremdrift

Detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.
I tillegg reguleres det inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen første kvartal 2022 med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026.


E39 Mandal – Lyngdal klargjøres for sluttbehandling

Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune er avsluttet. Totalt kom det inn 47 innspill fordelt på den om lag 20 kilometer lange strekningen frem til kommunegrensen mot Lyngdal. Les mer om dette i nyhetssaken.

Se innkomne høringsuttalelser ved å trykke her.

Tiltaksfilm E39 Mandal – Lyngdal øst:

 

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lyngdal kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Lyngdal kommunestyre den 21.12.2021 i sak 82/2021 vedtatt detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.  Kommunestyret vedtok planforslaget med to tilleggspunkter for næringsareal på Vottebakken. Lenke til protokollen ligger her.

Alle plandokumenter er tilgjengelig her. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering for samme strekning.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage på vedtaket må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøringen av vedtaket. Frist for å klage er satt til lørdag 05.02.2022. Klagen kan sendes: 

Grunnerverv i henhold til reguleringsplanen vil gjennomføres av Nye Veier, og berørte grunneiere vil bli kontaktet. Etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 skal krav om erstatning eller innløsning være fremsatt innen tre år etter vedtak av reguleringsplan.

Last ned: