Detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst   

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco Norge AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for fartsgrense 110 km/t.
Ny E39 Mandal – Lyngdal øst vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland.
I tillegg reguleres det inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Audna og Mandalselva, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen første kvartal 2022 med ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. 

Se presentasjon og opptak av digitalt folkemøte i Lindesnes, 17.11.2021
Nye Veier opplevde tekniske problemer under sendingen og beklager dette. Her kan du se presentasjonen og opptaket i sin helhet

Som supplement til folkemøtet, inviterer Nye Veier til åpen kontordag på Vigelandsstua onsdag 24. november kl. 12.00-18.00. På åpen kontordag stiller representanter fra Nye Veier og Sweco. Her kan alle som ønsker å komme innom få mulighet til å stille spørsmål om prosjektet. Les mer i nyhetssaken om åpen kontor dag.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på e39ml@sweco.no


Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune 

Den 7. juli overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lindesnes kommune. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune. Alle plandokumenter er tilgjengelig herHøringsperioden er fra 6.november – 18. desember 2021

Nye Veier ber om at innspillene til planforslaget i Lindesnes må sendes inn skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke en av følgende kanaler: 

  • kartportalen DinE39  
  • epost: E39ML@sweco.no 
  • post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst». 

Se film over tiltaket for E39 Mandal – Lyngdal øst under: