E39
E39 Mandal - Lyngdal Øst

Sikrere og raskere

Nye Veier AS, i samarbeid med Sweco Norge AS, planlegger en ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for en fartsgrense på 110 km/t. Nye E39 skal korte ned reisetiden, bedre trafikksikkerhet og knytte det felles bo- og arbeidsmarkedet i regionen tettere sammen. Den nye korridoren er tenkt å erstatte dagens vedtatte kommunedelplanlinje. Det ble varslet planoppstart 24.09.2018 og planprogrammet har ligget ute på høring fra 24. september til 5. november 2018.

6. mars 2019 oversendte Nye Veier sitt forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst til 1. gangs behandling i de berørte kommunene i april og mai måned. Høringsperioden er fra 03.05.2019-14.06.2019. I høringsperioden kan du komme med innspill på Nye Veiers planforslag. Merk at alle innspill må leveres skriftlig (per post eller e-mail) til e39ml@sweco.no, post@nyeveier.no eller Din E39.

Har du spørsmål eller vil vite mer? Kom på åpen kontordag og/eller folkemøtene 21. og 22. mai.

21. mai – Folkemøte Lyngdal kultursenter, Torggata 4, kl. 18-21

22. mai – Åpen kontordag i Lindesnes, Vigelandsstua, Peder Claussøns vei 1, kl. 10-14

22. mai – Folkemøte i Mandal, Buen kulturhus, Havnegata 2, kl. 18-21

Nye Veier har som ambisjon å legge fram prosjektets endelige forslag til områderegulering for politisk 2. gangs behandling i de tre kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal, oktober 2019.

Les mer om prosjektet her

Dialogfunksjonen er nå åpen for innspill

Vennligst benytt ‘Google Chrome’ eller ‘Firefox’ for optimal funksjonalitet ved bruk av denne kartløsningen.

Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt.

Denne digitale kartløsningen gir en god oversikt over planforslaget som ligger ute til høring. Her vil du se en 3D-Visualisering som viser forslag til planlagt vei innenfor områderegulerings plangrense. Merk at veilinjen som ligger inne vil kunne optimaliseres og justeres innenfor plangrensen. Først i etterfølgende planfase vil tiltaket detaljeres ut.

For spørsmål eller tekniske problemer, ta kontakt med prosjektteamet: E39ML@sweco.no